ហឋយោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហឋយោគ (ហៈឋៈយោក ) ន. (សំ. ) ការ​ហាត់​ប្រព្រឹត្ត​យ៉ាង​តឹង​តាម​លទ្ធិ​និគ្រន្ថ (មាន​ហាត់​ឈរ​តែ​ជើង​ម្ខាង​ជ្រោង​ដៃ​ទាំង​ពីរ​ត្រង់​ភ្លឹង​ទៅ​លើ​ជាដើម ) : ពួក​និគ្រន្ថ​ធ្វើ​ហឋយោគ ។