ហឋវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហឋវិទ្យា (ហៈឋៈវិត-ទ្យា ) ន. (សំ. ) វិទ្យា​ដែល​ចេះ​មក​ពី​ហឋយោគ : ហឋវិទ្យា​របស់​ពួក​និគ្រន្ថ ។