ហត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត់ កិ. ឬ គុ. ដក​ដង្ហើម​ខ្លី​ៗ​ញាប់​ៗ​ប្រផុតប្រផើយ​ដោយ​ខ្សោយ​កម្លាំង​ព្រោះ​រត់​ជាដើម : ខំប្រឹង​រត់​ទាល់​តែ​ហត់ ។ ហត់នឿយ ឬ នឿយហត់ នឿយ​ខ្លាំង​ដល់​ហត់​ម្ដង​ៗ ។