ហត្ថខ្នាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រង្វាស់ប្រវែងនៃខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដោយគិតពីត្រឹមកែងដៃទៅដល់ចុងម្រាមដៃកណ្ដាល (ចង្អុលខ្មោច) ដែលមានប្រវែងស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ។ សម្គាល់ មួយហត្ថខ្នាត គឺកំណត់ដោយប្រវែងជាក់លាក់ដែលមនុស្សម្នាក់កំណត់ ចំណាំខ្លួនឯងឱ្យស្មើនឹងកន្លះម៉ែត្រ។ ឧ. ដៃខ្ញុំខ្លីដើម្បីបានមួយហត្ថខ្នាត ខ្ញុំត្រូវវាស់មួយហត្ថដៃខ្ញុំ ហើយថែមពីរធ្នាប់។