ហត្ថា --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ក្នុង ព. ហត្ថ) ។

(ម. ក្នុង ព. ហត្ថី) ។