ហត្ថី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហត្ថី (ហ័ត-ថី ) ន. (បា. ;​ សំ. ហស្តិន៑ ) សត្វ​មាន​ដៃ គឺ​មាន​ប្រមោយ (ដំរី​ឈ្មោល ) ;​ បើ​ញី​ជា ហត្ថិនី ។ រ. ស. ព្រះ​ទីន័ង​ហត្ថី ដំរី​ឈ្មោល​ជា​ជំនិះ​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ (ព្រះ​ទីន័ង​គជេន្ទ្រ ) ។ ហត្ថាចារ្យ (––ចា ;​ បា. ហត្ថី + សំ. អាចាយ៌ ) អ្នក​បង្ហាត់​ដំរី (ហ្ម​ដំរី ) ។ ហត្ថានីក (បា. ហត្ថី + អនីក “ពួក, កង, ប្រជុំ” ) កង​ទ័ព​អ្នក​ជិះ​ដំរី (កងទ័ព​ដំរី ) ។ល។