ហន្ទយុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហន្ទយុំ (ម. ព. ហនេយ្យុំ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហនេយ្យុំ