ហប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ហប់ ១ គុ. ដែល​មាន​របាំង​រាំង​ផ្លូវ​ខ្យល់ ពុំ​សូវ​មាន​ខ្យល់​ចេញ​ចូល  : ទី​ហប់ , កន្លែង​ហប់​ខ្យល់ ។
  2. ហប់ ២ ន. ប៉ែក​ផ្ទះ​ពី​ខាង​មុខ​ឬ​ពី​ខាង​ក្រោយ​បំផុត​ដែល​ត​ភ្ជាប់​ពី​មេដំបូល​ មាន​ចែង​ឆ្វេង​ស្ដាំ : ផ្ទះ​រោង​មាន​ហប់​មុខ , ផ្ទះ​មាន​ហប់​មុខ​ហប់​ក្រោយ ។
  3. ហប់ ៣ កិ. ឆ្ពុង​របស់​អយោម័យ​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​កម្ដៅ​ភ្លើង​ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​ច្រែះ​ចាប់ : ហប់​បាត្រ​ដែក ។ ដុត​របស់​លោហម័យ​ឲ្យ​រលាយ​ក្នុង​ពុម្ព​ដើម្បី​ភ្ជិត​ស្នាម​ប្រេះ​ឆា​ឬ​ស្នាម​បែក : ហប់​ផ្ដិល​បែក ។ ចាប់​ផ្អោប​សរសៃ​ធ្មៃ , សរសៃ​ជក់​ត្នោត​ជាដើម ត្រកួញ​ដើម្បី​វេញ​ខ្សែ : ហប់​ជក់​ត្នោត ។
  4. ឃុំនៃស្រុកគាស់ក្រឡ
  5. ភូមិនៃឃុំហប់
  6. ភូមិនៃឃុំទ្រា
  7. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក