ហម្មិយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហម្មិយ ឬ ហម្មិយៈ (ហ័ម-មិ-យៈ ) ន. (បា. ហម្មិយ ;​ សំហម៌្យ ) ប្រសាទ​ថ្ម​រាង​កណ្ដូង ;​ រោង​ថែវ​រៀប​ថ្ម​ឬ​រៀប​ឥដ្ឋ​រាង​កណ្ដូង ;​ គុហា​រៀប​ថ្ម​ឬ​ឥដ្ឋ : ហម្មិយៈ​ជា​លំនៅ​នៃ​ពួក​បព្វជិត អ្នក​រៀន​វិបស្សនាធុរៈ ។