ហយៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហយៈ ឬ ហ័យ (ហៈយៈ ឬ ហៃ ) ន. (សំ. បា. ហយ ) សេះ ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ សរសេរ​ជា ហយ អ. ថ. ហៈយៈ ដូច​ជា ហយជវ័ន ល្បឿន​សេះ ;​ ដែល​មាន​ល្បឿន​ដូច​សេះ ។ ហយពល (––ពល់ ) កម្លាំង​សេះ ។ ហយពាហនៈ ឬ ហយវាហនៈ យាន​សេះ ។ ហយពិសេស សេះ​សម្រាប់​បម្រុង​ការ​ត្រូវ​ប្រើ​មួយ​ដង​មួយ​កាល ។ ហយរថ រថ​ទឹម​សេះ ។ ហយានីក (សំ. បា. < ហយ + អនីក “ពួក, កង, ប្រជុំ” ) ពួក​ទាហាន​សេះ , កងទ័ព​សេះ (អស្សានីក ) ។ ហយោត្តម (ហៈយោត-ដំ ;​ សំ. បា. < ហយ + ឧត្ដម ) សេះ​យ៉ាង​ល្អ , សេះ​ពូកែ , សេះ​លឿន ។ល។