ហយ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៈយៈ-- ម. ក្នុង ព. ហយៈ ឬ ហ័យ ។