ហរិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហរិត (ហៈ–– ) គុ. (បា. ;​ សំ. ហរិត៑ ) បៃតង ;​ ខៀវខ្ចី ;​ លឿង , លឿង​ទុំ ;​ ខ្ចី ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ អ. ថ. ហៈរិ-តៈ , ដូច​ជា ហរិតជាតិ ជាតិ​អ្វី​ៗ​ស្រស់​ដែល​មាន​សម្បុរ​ខៀវ យ៉ាង​ដូច​ស្មៅ​ស្រស់​ជាដើម ។ ហរិតបណ្ណ ឬ ហរិតបត្រ (––ប័ន ឬ ––ប័ត ) ស្លឹក​ខៀវ​ខ្ចី ;​ ស្លឹក​ស្រស់ ។ ហរិតផល ផ្លែ​ខ្ចី ;​ ផ្លែ​ឈើ​ស្រស់ ។ល។