ហរិតាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហរិតាល (ហៈ–– ) ន. (សំ. បា. ) វត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​ ស្ទើរ​ជា​ថ្ម​តែ​សាច់​ទន់​សម្បុរ​លឿង​ខ្ចី ដុស​ឬ​កិន​យក​ផង់​ប្រើការ​ធ្វើ​ព័ណ៌​លឿង​ជាដើម ។ ហរិតាលមនោសិលា (––ល៉ៈ––) មនោសិលា​សម្បុរ​លឿង​ខ្ចី ។ ហរិតាលម័យ (––ល៉ៈម៉ៃ ) ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ហរិតាល ។ល។