ហរៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហរៈ (ហៈរៈ ) ន. (សំ. បា. ហរ ) ព្រះ​សិវៈ ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ សរសេរ​ជា ហរ អ. ថ. ហៈរៈ , ដូច​ជា ហរនេត្រ នេត្រ​ព្រះ​សិវៈ ។ ហរពល (––ពល់ ) កម្លាំង​ព្រះ​សិវៈ ;​ (ព. ប្រ. ) អ្នក​មាន​កម្លាំង​ដូច​ជា​ព្រះ​សិវៈ ។ល។