ហលាហល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហលាហល (ហៈល៉ាហល់ ) គុ. (សំ. បា. ) ក្លា​ខ្លាំង ;​ ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​ក្ដៅ​អន្ទះអន្ទែង (ច្រើន​ប្រើ​ខាង​ថ្នាំ​ឬ​ពិស ) : ថ្នាំ​ហលាហល , ពិស​ហលាហល ។ ន. ថ្នាំ​ឬ​ពិស​ក្លា​ខ្លាំង ។