ហល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហល់ កិ. ឬ គុ. (សំ. បា. ហល “បៀតបៀន” < ហន , ន > ល ;​ ន “នង្គ័ល” ) ទល់​ខ្យល់​ហេលហល : សេះ​ហល់ ;​ ហល់​ផ្ទៃ ។ ថ្នាំ​ហល់​ផ្ទៃ (ព. ប្រ. ) គ្រឿង​បរិភោគ​ចម្អែត​អាត្មា ។