ហស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហស ឬ ហសៗ ឧ. សូរ​ដក​ដង្ហើម​ហត់​ខ្លាំង : ហត់​ហស​ៗ . . . ។ សូរ​សើច​ខ្លាំង : សើច​ហស ឬ សើច​ហសៗ . . . ។ ដែល​ហត់​ខ្លាំង : រត់​ហស​ចុះ​ហស​ឡើង , រត់​ហស​ៗ​មក​រក ។