ហសនា --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៈសៈន៉ា-- មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហសនៈ ។