ហសនីយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហសនីយ ឬ ហាសនីយ (ហៈសៈន៉ីយ៉ៈ ឬ ––ន៉ី ឬ ហាសៈ–– ) គុ. (សំ. បា. ហាសនីយ ) ដែល​គួរ​ឲ្យ​សើច ;​ ដែល​គួរ​រីករាយ : ល្បែង​ហសនីយ ។ ហសនីយកីឡា (––យ៉ៈ–– ) ល្បែង​ដែល​គួរ​សើច , ដែល​គួរ​រីករាយ , ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចង់​មើល ។ ហសនីយដ្ឋាន ទី​ហសនីយ ។ល។