ហសនោ --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៈសៈន៉ោ-- ម. ក្នុង ព. ហសនៈ ។