ហសន --

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហៈសៈន៉ៈ មើល​ក្នុង​ពាក្យ ហសនៈ ។