ហស្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហស្ត (ហ៊ាស់ ) ន. (សំ. ;​ បា. ហត្ថ ) ដៃ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា រ. ស. : ព្រះ​ហស្ត ។ ព្រះ​ហស្តលេខា (––ហ៊ាស់-ស្តៈ–– ) អក្សរ​ដែល​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​សរសេរ​ឬ​ព្រះ​នាម​ដែល​ទ្រង់​ចុះ​ស៊ីញេ ។ ឡាយព្រះហស្ត ឬ ឡាយព្រះហស្តលេខា (––ហ៊ាស-ស្តៈ–– ) ទ្រង់​សរសេរ​អក្សរ​ឬ​ទ្រង់​ចុះ​ព្រះ​នាម (ចុះ​ស៊ីញេ ) ។ល។ (ម. ព. ហត្ថ ផង ;​ គួរ​កុំ​ច្រឡំ ហស្ត ជា ហស្ថ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហស្ថ