ហឫទ័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហឫទ័យ (ម. ព. ហទ័យ ) ។

សូមមើលផងដែរ ហទ័យ