ហា!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហា ! ឧ. សូរ​សើច​ខ្លាំង​ព្រម​គ្នា : សើច​ហា ! ។ (សំ. បា. ហា ឬ ហាហា ) សូរ​សព្ទ​បន្លឺ​ដោយ​មាន​ទុក្ខ​ព្រួយ​ខ្លាំង​ឬ​និន្ទា​ជាដើម , ត្រូវ​នឹង​ពាក្យ​ខ្មែរ​ថា ឱ ! ;​ អា ! ;​ ឰយា !