ហាក់ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាក់ៗ កិ. វិ. ភ្លាម​ៗ ដោយ​អាការ​កំពុង​រហាក់​ឬ​ដោយ​នឿយ​ហត់ , អស់​កម្លាំង : ទើប​នឹង​មក​ដល់​ហាក់ៗ ស្រាប់​តែ​ឮ​ដំណឹង​មិន​ល្អ ។