ហាក់​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ភ្លាម​ៗ ដោយ​អាការ​កំពុង​រហាក់​ឬ​ដោយ​នឿយ​ហត់, អស់​កម្លាំង : ទើប​នឹង​មក​ដល់​ហាក់​ៗ​ស្រាប់​តែ​ឬ​ដំណឹង​មិន​ល្អ ។