ហាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាង គុ. ល្វីង​លាយ​ប្រហាត (ដូច​យ៉ាង​រស​ទំពាំង​ឫស្សី​ព្រៃ​ជា​ដើម ) : រស​ហាង ។ ដែល​ធុំ​ខ្មោះ​ប្រហាត (ដូច​យ៉ាង​ក្លិន​សេះ​ជាដើម ) : ក្លិន​ហាង ។


ហាង • ហាង ២ ន. (ចិ. ហ័ង ;​ យ. យក​មក​ប្រើ​ជា ហាង ) ផ្ទះ​លក់​ទំនិញ​ធំ​ៗ , ឃ្លាំង​ទំនិញ : ហាង​លក់​សំពត់​គ្រប់​យ៉ាង , តាំង​ហាង ។


ហាង • ហាង ៣ ន. កន្ទុយ : ខ្សែ​ហាង ខ្សែ​កន្ទុយ​ គឺ​ខ្សែ​ដែល​ភ្ជាប់​ពី​ចុង​កែប​មក​ពាក់​ក្រោម​គល់​កន្ទុយ​សេះ : រឹត​ខ្សែ​អុក​ពាក់​ខ្សែ​ហាង រឹត​ខ្សែ​ទ្រូង​ពាក់​ខ្សែ​កន្ទុយ (ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​សាស្ត្រា​ទេសន៍​បុរាណ ឬ​ប្រើ​ក្នុង​ពាក្យ​កាព្យ​បុរាណ ) ។