ហាងសាវ៉ាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសាមឃួយ