ហាច់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាច់ កិ. ត្រាច់ចរ​ប៉ើច​ចុះ​ប៉ើច​ឡើង មិន​នឹងនួន​ (ច្រើន​ប្រើ​ចំពោះ​ស្ត្រី ) : ចុះ​ហាច់​ទៅ​រក​ប្រុស​ឯណា​តាំង​ពី​ព្រលឹម​ដល់​ព្រលប់ ? (ព. ទ្រ. ) ។