ហាច់ជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាច់ជា និ. (ព. សា. ) ក្រែង​តែ , ស្មាន​ជា , ស្មាន​ថា : ហាច់ជា​គេ​មិន​មក , ហាច់ជា​ស្រេច​ទៅ​ហើយ (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​និយាយ ) ។