ហាដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាដក (––ដក់ ) ន. (សំ. បា. ) មាស (សុវណ្ណ ) ។ ហាដកម័យ (––ដៈកៈមៃ ) ដែល​ធ្វើ​ដោយ​មាស , ដែល​យក​មាស​ធ្វើ ។ ហាដកវិចិត្រ (––ដៈកៈ–– ) ដែល​វិចិត្រ​រចនា​ដោយ​មាស ។ល។