ហាណូយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាណូយ ន. ឈ្មោះ​ក្រុង​ធំ​របស់​ដែន​តុងកាំង (វៀតណាម​ខាង​ជើង ) : ក្រុង​ហាណូយ ។ Hanoï, Hanoi