ហាត់ប៉ក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកវើនសៃ
  2. ភូមិនៃឃុំហាត់ប៉ក់