ហាត់ព្យាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាត់ព្យាម កិ. ព្យាយាម​ហាត់, ហាត់​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់ (ព. កា. ) : ឧស្សាហ៍​ហាត់ព្យាម រមែង​មាន​នាម ថា​អ្នក​សម្ដី ពុំ​សូវ​មាន​អន់ ច្រើន​ចេះ​ខ្ទេចខ្ទី ឡើង​ជា​មុនី ក៏​សឹង​តែ​មាន ។