ហាត់ហោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាត់ហោង (ម. ព. ហ័តហោង ) ។

សូមមើលផងដែរ ហ័តហោង