ហាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ហាន កិ. ហ៊ាន ។ ហានក្លា ក្លាហាន, មោះមុត : ចិត្ត​ហានក្លា ។ អាចហាន អាច​ហ៊ាន , អង់អាច, មិន​ខ្លាច ។