ហានតែថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហានតែថា ឬ ហ៊ានតែថា និ. (ព. សា. ) គួរ​បើ​ដែរ , គួរ​អ្វី , ពុំ​សម​បើ : គេ​ស្ដី​ឲ្យ​ម្ដង​រួច​ទៅ​ហើយ ហានតែថា​ខំ​ចូល​ទទ្រប​ទៅ​រក​គេ​ទៀត !