ហានភាគិយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហានភាគិយ (––នៈភា-គិយៈ ឬ ––គី ) គុ. (បា. ) ដែល​បាន​តែ​ខាង​វិនាស (មិន​ចម្រើន ) : ការ​សេពគប់​ជន​ពាល​ជា​ហានភាគិយ ។ ព. ផ្ទ. វឌ្ឍនភាគិយ , វិសេសភាគិយ ។