ហានភាគី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហានភាគី (––នៈ–– ) គុ. ឬ ន. (បា. ) ដែល​មាន​ចំណែក​ខាង​វិនាស ;​ អ្នក​ដែល​មាន​ចំណែក​ទៅ​ខាង​តែ​វិនាស , អ្នក​ដែល​ចេះ​តែ​វិនាស : មនុស្ស​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​វៀច​ជា​ហានភាគី ;​ បើ​ស្ត្រី​ជា ហានភាគិនី ។ ព. ផ្ទ. វឌ្ឍនភាគី, វឌ្ឍនភាគិនី ។