ហាន​តែ​ថា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) (ព. សា.) គួរ​បើ​ដែរ, គួរ​អ្វី, ពុំ​សម​បើ : គេ​ស្តី​ឲ្យ​ម្តង​រួច​ទៅ​ហើយ ហាន​តែ​ថា​ខំ​ចូល​ទទ្រប​ទៅ​រក​គេ​ទៀត ! ហ៊ាន--