ហាន​ភាគិនី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៈ-- មើល​ពាក្យ ហាន​ភាគី ។