ហាន​ភាគិយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៈភា-គិ យៈ ឬ--គី បា. ( គុ. ) ដែល​បាន​តែ​ខាង​វិនាស (មិន​ចម្រើន) : ការ​សេព​គប់​ជន​ពាល​ជា​ហាន​ភាគិយ ។ ព. ផ្ទ. វឌ្ឍន​ភាគិយ, វិសេស​ភាគិយ ។