ហាន​ភាគី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៈ-- បា. ( គុ. ឬ ន. ) ដែល​មាន​ចំណែក​ខាង​វិនាស; អ្នក​ដែល​មាន​ចំណែក​ទៅ​ខាង​តែ​វិនាស, អ្នក​ដែល​ចេះ​តែ​វិនាស : មនុស្ស​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​វៀច​ជា​ហាន​ភាគី; បើ​ស្រ្តី​ជា ហាន​ភាគិនី ។ ព. ផ្ទ. វឌ្ឍន​ភាគី, --គិនី ។