ហាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាប ន. (“រែក ;​ អម្រែក” ) ទម្ងន់​មួយ​រយ​នាឡិ​ឬ​ពីរ​ចុង (៦០ គីឡូក្រាម ) : អង្ករ​មួយ​ហាប , ថ្លឹង​ឲ្យ​គ្រប់​មួយ​ហាប ។