ហាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាប់ គុ. ណែន , ណែន​រឹង​ច្រឹះ ;​ ណែន​ក្ដន់​មិន​ជ្រោក​មិន​ជ្រាយ : ដី​ហាប់ ;​ សាច់​ហាប់ ។ ឈឺ​ហាប់​ថ្ងាស ឈឺ​ធ្ងន់​ខ្លាំង​ឡើង​សាច់​ថ្ងាស​ហាប់​រលោង ។