ហាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាម ១ កិ. ប្រាម , ឃាត់ : ហាម​មិន​ឲ្យ​ចូល , ហាម​ពួក​ក្មេង​មិន​ឲ្យ​មាត់ ។ ហាមឃាត់ ឃាត់​យ៉ាង​តឹងតែង ។ ហាមប្រាម ប្រាមប្រាប់​ឬ​ប្រាប់ប្រាម ;​ ឃាត់​ដោយ​មាន​បម្រាម ។


ហាម • ហាម ២ ន. រឹម (ចំពោះ​តែ​វត្ថុ​រឹង​ដែល​មាន​កម្រាស់​តិច ) : ហាម​ថាស , ហាម​តុ ។