ហារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ហារ ន. (សំ. បា. ) ការ​នាំ​យក​អ្វី​ៗ​ទៅ ;​
  2. អ្វី​ៗ​ដែល​ល្មម​នាំ​យក​ទៅ​បាន ។
  3. ខ្សែ​ជា​គ្រឿង​ប្រដាប់​ក ;​
  4. កង​-ក ។
  5. កិ. ចែក​, បែង​ជា​ចំណែក , រក​ឲ្យ​ឃើញ​ជា​ចំណែក (ពាក្យ​ប្រើ​ក្នុង​ក្បួន​នព្វន្ត ) : ហារ​លេខ ។ លេខហារ លេខ​ចែក ។ មុក្ដាហារ ឬ មុត្តាហារ (ម. ព. មុក្ដា ឬ មុត្តា ) ។
  6. ភូមិនៃសង្កាត់ស្ពានថ្ម
  7. ភូមិនៃអង្គររាជ្យ

សូមមើលផងដែរ មុក្ដា មុត្តា