ហារិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហារិន ឬ ហារី ន. (សំ. ឬ បា. ) អ្នក​ដែល​នាំ​យក​អ្វី​ៗ​ទៅ​ ;​ បើ​ស្ត្រី​ជា ហារិនី ។ អទិន្នហារិន ឬ អទិន្នហារី (អ. ថ. អៈទិន-នៈ–– ) អ្នក​យក​របស់​ដែល​គេ​មិន​ឲ្យ (ចោរ ) ;​ បើ​ស្ត្រី​ជា អទិន្នហារិនី (ចោរ​ស្រី ) ។ល។