ហាល

ពីWiktionary

ហាល កិ. ធ្វើ​ឲ្យ​ស្ងួត​ដោយ​អំណាច​កម្ដៅ​ថ្ងៃ​ឬ​ដោយ​អំណាច​ខ្យល់ : ហាល​សំពត់​ទទឹក ។ ហាលខ្យល់ នៅ​ទី​មាន​ខ្យល់, នៅ​ក្នុង​ទី​កណ្ដាល​វាល​មាន​ខ្យល់​បក់​ខ្លាំង ។ ហាលងៀត (ម. ព. ងៀត ) ។ ហាលថ្ងៃ នៅ​ក្នុង​ទី​មាន​​កម្ដៅ​ថ្ងៃ : ឈរ​ហាល​ថ្ងៃ ។ ហាលភ្លៀង នៅ​ក្នុង​ភ្លៀង, ទ្រាំ​ឲ្យ​ទទឹក​ភ្លៀង : ឈរ​ហាល​ភ្លៀង, ធ្វើ​ការ​ហាល​ភ្លៀង ។ ហាលមុខ ចេញ​មុខ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ​កណ្ដាល​វាល​ឬ​ក្នុង​ទី​វាល​មាន​ប្រជុំ​ជន : ឈរ​ហាល​មុខ ។ ហាលអាកាស យក​ខ្យល់​អាកាស, សំដិល​ខ្លួន​ក្នុង​ទី​មាន​អាកាស​ល្អ ដើម្បី​ឲ្យ​ស្រួល​ខ្លួន ។ល។