ហាវ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ហាវ ! កិ. ពាក្យ​សម្រាប់​ស្រែក​បង្គាប់​ឲ្យ​ដំរី​ឈប់ គឺ​បង្គាប់​ថា ឈប់​ ! ឬ​ថា ចូរ​ឈប់ ! ;​ ឯង​ចូរ​ឈប់ ! , ដូច​ជា​ ហាវ​ អា​ប្រកប ! (ឈប់​អា​ប្រកប ! ) ។